top of page

Gucci: Intrigue

 

Objective: Design packaging for brand extension.

My role: Packaging designer, graphic designer.

Core Team: Brandon Crocker, Shaniya Shabrach-Ortiz, Wesley Wu.

External collaborators: Yaxin Tian, Bingxin Li, Ming Yang, Ching-Hsien Huang, Tianli Liu, Li Zeng, Chen Du, Zhidong Yi, Junyan Chen, Yuchen Zhou, Bohan Yang, Lei Wang, Qian Li, Yuki Su, Daniel Roa, Kendall Shepard.

bottom of page